PRESENTATION OF THE COMPANY (GNL GLOBAL LLC)

CONTACTS

Website: https://gnlglobal.com

Email: info@gnlglobal.com

Tel: +386 69649551

SERVICES – Information, consulting, and data services

Kenna Bravo

I am the CEO and managing director at GNL GLOBAL. GNL GLOBAL is a research and market intelligence platform that provides information about the liquefied natural gas (LNG) market, trade, and industry. GNL GLOBAL is the only platform focused on LNG news and information in Spanish for Latin America, the Caribbean, and Spain audience.

Sem izvršna direktorica in generalna direktorica pri podjetju GNL GLOBAL. GNL GLOBAL je raziskovalna in tržno obveščevalna platforma, ki ponuja informacije o trgu utekočinjenega zemeljskega plina (LNG), trgovini in industriji. GNL GLOBAL je edina platforma, osredotočena na novice in informacije o LNG v španščini za občinstvo Latinske Amerike, Karibov in Španije.

  1. Vision and plans for GNL GLOBAL LLC?

Informing and communicate, GNL GLOBAL has the vision to become the reference in Latin America, the Caribbean, and Spain providing news, data, and consulting services.

Z obveščanjem in komuniciranjem ima GNL GLOBAL vizijo, da postane referenca v Latinski Ameriki, Karibih in Španiji, ki zagotavlja novice, podatke in svetovalne storitve.

  1. What does the Coworking PRISTOP ŠOŠTANJ mean for GNL GLOBAL LLC?

This office provides all the necessary services to work and network in a nice environment with nice people.

Ta pisarna nudi vse potrebne storitve za delo in mreženje v prijetnem okolju z lepimi ljudmi.

  1. Who is Kenna? 

I am a mom, wife, and professional; I am from Venezuela, my husband is Slovenian, and we have a daughter. I am a Magna Cum Laude Economist, active research of the energy markets. I have completed postgraduate studies in Corporative Finance, Management in Natural Gas having also an Executive MBA. I have worked for almost 20-year in the oil and gas sector, now I direct my own business online. I define myself as a passionate and positive person, autodidact, committed to achieve my goals. I also like Latin music, contemporaneous art, and Japanese food.

Sem mama, žena in strokovnjakinja; Prihajam iz Venezuele, moj mož je Slovenec in imava hčerko. Sem ekonomistka Magna Cum Laude, ki aktivno raziskujem energetske trge. Končal sem podiplomski študij iz korporativnih financ, upravljanja z zemeljskim plinom in tudi MBA. Skoraj 20 let delam v naftnem in plinskem sektorju, zdaj pa svoje podjetje usmerjam v splet. Opredeljujem se kot strastna in pozitivna oseba, avtodidakt, predana doseganju svojih ciljev. Všeč so mi tudi latino glasba, sodobna umetnost in japonska hrana.

I have been working in the energy sector for almost two decades. For me, information is essential to make good decisions and business. I am now dedicated to monitoring the new developments in the LNG industry and the new dynamics in the gas market. I like to communicate. I provide news and information related to this important industry through my website to the Hispanic speaking audience. 

Skoraj dve desetletji delam v energetskem sektorju. Zame so informacije bistvenega pomena za dobre odločitve in poslovanje. Zdaj se posvečam spremljanju novega razvoja v industriji LNG in nove dinamike na trgu s plinom. Rada komuniciram. Novice in informacije, povezane s to pomembno panogo, na svoji spletni strani posredujem hispansko govorečim občinstvom.

Working online and at home could give you a lot of flexibility but it can also be exceedingly difficult for managing your time. I was searching for an office and I was amazed to find PRISTOP ŠOŠTANJ. This place provides a perfect space to work having all the necessary services, you work in a very nice environment and with very kind people.

Delo v spletu in doma bi vam lahko dalo veliko prilagodljivosti, lahko pa je tudi nadvse težko upravljati svoj čas. Iskal sem pisarno in presenečen sem ugotovil PRISTOPA ŠOŠTANJA. Ta kraj nudi popoln prostor za delo z vsemi potrebnimi storitvami, delate v zelo lepem okolju in z zelo prijaznimi ljudmi.

As I mentioned before, I like to communicate. GNL GLOBAL provides independent and objective information on the latest developments in the LNG industry and trade to the Spanish-speaking market. We want to help investors, companies, exporters, importers, and governments to make better decisions based on the correct information.

Kot sem že omenila, rada komuniciram. GNL GLOBAL ponuja neodvisne in objektivne informacije o najnovejših dogodkih v industriji LNG in trgovanju na špansko govorečem trgu. Vlagateljem, podjetjem, izvoznikom, uvoznikom in vladam želimo pomagati pri sprejemanju boljših odločitev na podlagi pravilnih informacij.

GNL GLOBAL is an online business, our vision is continuing to grow our audience by offering new services as well as opening online a center for energy studies, that not only cover natural gas but also includes renewable energy.

GNL GLOBAL je spletno podjetje, naša vizija pa še naprej povečuje občinstvo s ponudbo novih storitev in odprtjem spletnega centra za energetske študije, ki ne zajema le zemeljskega plina, temveč vključuje tudi obnovljivo energijo.

Be committed to yourself. If you decided to go by your own, you will need to think clearly and have a plan of what you would like to do or achieve. When you start your own business always remember to be focused and patient.

Bodite predani sebi. Če ste se odločili, da boste šli na svoje, boste morali dobro razmisliti in imeti načrt, kaj bi radi počeli ali dosegli. Ko začnete svoje podjetje, ne pozabite biti zbrani in potrpežljivi.

I would like to increase my team and provide more services to more people. GNL GLOBAL has collaborators in other countries but something that we will require is, in the medium term, to increase the GNL GLOBAL team.

Želim si povečati ekipo in zagotoviti storitve čim večjemu krogu ljudi. GNL GLOBAL sodeluje tudi v drugih državah. Vsekakor bomo v prihodnje iskali novih sodelavcev.

Honestly, I won’t change anything. It provides a perfect environment and space to work and be focused on your business.

Iskreno ne bi spremenila nič. Zagotavlja mi odlično okolje in prostor za delo in osredotočenost na posel.